Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderdeel daarvan is een verschil in WW-premie bij oproepcontracten en de contracten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Voor de eerste groep is de premie voorlopig vastgesteld op 7,94%, voor de tweede op 2,94%. Bij de oproepcontracten is de WW-premie dus 5% hoger! Met de WAB wil het kabinet bevorderen dat meer werknemers een contract voor onbepaalde tijd krijgen met een vast aantal uren. Dat geeft meer zekerheid, is de redenering.

In de wet is vastgelegd dat in twee gevallen sprake is van een oproepovereenkomst: als werkgever en werknemer geen vaste arbeidsomvang hebben afgesproken of als de werknemer geen recht heeft op loon wanneer hij niet heeft gewerkt. Op basis van de definitie betekent dit dat een hoge WW-premie geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, min-maxcontracten, mup-contracten, maar ook 40-wekencontracten.

Nieuwe versie model spaarurenregeling: vast contract
Op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in de WAB is het zeer aannemelijk dat het huidige cao-model spaarurenregeling ook als een oproepovereenkomst zal worden beschouwd met toepassing van de hoge WW-premie. Om die reden is op initiatief van OSB een aangepaste versie gemaakt en goedgekeurd door CAO-partijen. Wij hebben goede redenen om aan te nemen, op voorwaarde dat het een contract voor onbepaalde tijd is, dat de aangepaste versie als een vast contract wordt beschouwd door de belastingdienst. Het spreekt voor zich dat de oude spaarurencontracten dan wel door de nieuwe versie van het contract vervangen moeten worden.

40-weken contract is oproepcontract: overleg met werknemer
Het 40-wekencontract zal nog steeds worden aangemerkt als een oproepcontract waarvoor de hoge WW-premie zal gaan gelden met ingang van 1-1-2020. Werknemer heeft in geval van een object met een vaste bedrijfssluiting op basis van de cao nog steeds de keus tussen of een spaarurenregeling of een 40-wekencontract. In het geval dat is gekozen voor een 40-wekencontract valt te overwegen om te bespreken met de werknemer of aanpassing naar een spaarurenregeling mogelijk is. Afgezien van het voordeel van de lage premie voor de werkgever heeft dit ook het grote voordeel voor de werknemer dat die daarmee gedurende het hele jaar een gelijkmatig inkomen verwerft.